Пълно счетоводно обслужване
Предлагаме ви абонаментно счетоводно обслужване на разумни цени. Благодарение на многото и различни по дейност дружества, чието счетоводство водим, имаме сериозен опит в счетоводното отчитане на международни сделки, тристранни операции, внос-износ както в Европейския съюз, така и с държави, извън Европейската Общност, дистанционна търговия, туризъм, услуги, вътреобщностно придобиване, вътреобщностни доставки, посредничество.

Предлагаме Упълномощено представителство пред Държавните институции в Р.България.

Откриване чрез пълномощно на фирмени разплащателни сметки, със съответните карти и уеб-банкиране.

Регистрация на ЕОРИ номер, необходим при търговията със стоки извън Европейския съюз.

Регистрация по ЗДДС. Важно е да знаете, че съществуват най-общо два вида регистрация по ДДС в България – доброволна, по желание и задължителна, при достигнат оборот от 50 хил. лв. или 25 хил. евро. След регистрацията по ваше желание, не бихте могли да се отрегистрирате или да закриете фирмата най-малко 2 години. В България се подават ДДС декларации от регистрираните по ЗДДС дружества всеки месец, до 14-то число, независимо дали фирмата е имала дейност или не.

Счетоводното обслужване включва:

  1. Подаване на ДДС декларации,
  2. Водене на счетоводните сметки на дружеството, съгласно Националните Счетоводни Стандарти
  3. ТРЗ, изчисляване на осигуровки, в съответствие с данъчното и социално законодателство в страната.
  4. Следене на паричните потоци.
  5. Изготвяне на справки, баланси, отчети.
  6. Упълномощено представителство пред Данъчните служби, Национален Осигурителен Институт, Инспекцията по труда, Агенция по вписвания, Агенция за защита на личните данни, Агенция за защита на потребителите и др.
Copyright © PI CONSULT 777 LTD 2013